Αιτήσεις Πράσινου Τρύγου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο διάστημα 05/05/2022 έως 11/05/2022 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από την ΔΑΟΚ Ανατολικής Αττικής για ένταξη στο πρόγραμμα Πράσινου Τρύγου 2022.

Πληροφορίες
κα. Μακρυγιάννη Τηλ: 2132005344
κα. Νταρζάνου Τηλ: 2132005177

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :

  1. Τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις συγκομιδής των 2 τελευταίων ετών (2020-2021) και να είναι φυτεμένα πριν το 2019 και ο μέσος όρος παραγωγής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 200 κιλά ανά στρέμμα.
  2. Αμπελοτεμάχιο που συμμετείχε στο μέτρο της «Πρώιμης Συγκομιδής» το οικονομικό έτος 2021 δεν δύναται να συμμετάσχει στο ίδιο μέτρο για το οικονομικό έτος 2022.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:

α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου

β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2022, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.

γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.

ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση.

Δείτε εδώ την αίτηση.

Δείτε εδώ την αίτηση δήλωσης αμπελοτεμαχίων.