Πρόγραμμα πρώιμης Συγκομιδής – Ανάρτηση Πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. 1031/105581/19-4-21 (ΦΕΚ 1631/Β΄/2021) ΥΑ περί καθορισμού των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων το αργότερο έως τις 24 Μαΐου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω σχετικής ΥΑ. Σας επισημαίνουμε ότι ο συνημμένος πίνακας δεν αποτελεί οριστική κατάταξη των δικαιούχων. Η οριστική κατάταξη θα αποσταλεί από το ΥΠΑΑΤ έως τις 25 Ιουνίου 2021 μετά και την ολοκλήρωση των επιτόπιων προενταξιακών ελέγχων.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου.