Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.00 μμ όπως παραβρεθείτε για την ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στην αίθουσα της ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Σπ. Αγγελή 4, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων. 

Θέματα:

  1. Ανάγνωση της έκθεσης του ελεγκτού για την χρήση 1/1–31/12/2021
  2. Απολογισμός πεπραγμένων Ε.Σ. και Δ.Σ.
  3. Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1–31/12/2021 & απαλλαγή Συμβουλίων από τις ευθύνες.
  4. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την συγκέντρωση σταφυλιών εσοδείας 2022, γλευκοποίηση, οινοποίηση αυτών για λογαριασμό των συνεταίρων, πώληση προϊόντων & υποπροϊόντων & απόδοση εκκαθάρισης στους εισκομιστάς.
  5. Έγκριση για την υπογραφή

    Α) Πρόσθετης πράξης αύξησης ορίου της υπ. Αριθμ. 312/2002/12/12/2002 Σύμβασης Πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και των πρόσθετων πράξεων αυτής.
    Β) Προσθέτου Συμφώνου στο πλαίσιο της 312/20025/12/12/2002 Σύμβασης πίστωσης μα ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. (Προϊόν Συμβολαιακής γεωργίας).
  6. Λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 στον αυτό τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Σταμάτης