Πρόσκληση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

Λόγω μη απαρτίας σας ενημερώνουμε ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.00 μμ στην αίθουσα της ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Σπ. Αγγελή 4, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων. 

Θέματα:

  1. Ανάγνωση της έκθεσης του ελεγκτού για την χρήση 1/1–31/12/2021
  2. Απολογισμός πεπραγμένων Ε.Σ. και Δ.Σ.
  3. Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1–31/12/2021 & απαλλαγή Συμβουλίων από τις ευθύνες.
  4. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την συγκέντρωση σταφυλιών εσοδείας 2022, γλευκοποίηση, οινοποίηση αυτών για λογαριασμό των συνεταίρων, πώληση προϊόντων & υποπροϊόντων & απόδοση εκκαθάρισης στους εισκομιστάς.
  5. Έγκριση για την υπογραφή

    Α) Πρόσθετης πράξης αύξησης ορίου της υπ. Αριθμ. 312/2002/12/12/2002 Σύμβασης Πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και των πρόσθετων πράξεων αυτής.
    Β) Προσθέτου Συμφώνου στο πλαίσιο της 312/20025/12/12/2002 Σύμβασης πίστωσης μα ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. (Προϊόν Συμβολαιακής γεωργίας).
  6. Λοιπά θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Σταμάτης