Πρόσκληση ΤΑΚΤΙΚΗΣ / ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ Γενικής Συνέλευσης

Τo Σάββατο  22 Απρίλιου  2023 και ώρα 11:00 πμ όπως παραβρεθείτε για την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στην αίθουσα της Συνιδιοκτησίας Αγγελή 14,  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

Θέματα:

 1. Ανάγνωση της έκθεσης του ελεγκτού για την χρήση 1/1–31/12/2022
 2. Απολογισμός πεπραγμένων Ε.Σ. και Δ.Σ.
 3. Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1–31/12/2022 & απαλλαγή Συμβουλίων από τις ευθύνες.
 4. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την συγκέντρωση σταφυλιών εσοδείας 2023, γλευκοποίηση, οινοποίηση αυτών για λογαριασμό των συνεταίρων, πώληση προϊόντων & υποπροϊόντων & απόδοση εκκαθάρισης στους εισκομιστάς.
 5. Έγκριση για την υπογραφή
  Α) Πρόσθετης πράξης αύξησης ορίου της υπ. Αριθμ. 312/2002/12/12/2002 Σύμβασης Πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και των πρόσθετων πράξεων αυτής.
  Β) Προσθέτου Συμφώνου στο πλαίσιο της 312/20025/12/12/2002 Σύμβασης πίστωσης μα ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. (Προϊόν Συμβολαιακής γεωργίας).
 6. Λοιπά θέματα.
 7. Αρχαιρεσίες  ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την ανάδειξη των νέων Δ.Σ. και Ε.Σ. όπως υποβάλλουν αίτημα στα γραφεία του συνεταιρισμού μας έως 19 Απριλίου 2023.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί το Σάββατο   29  Απριλίου 2023 στο ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Σταμάτης